Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden kaarsenvoorthuis.nl

Artikel 1: Toepasselijkheid.
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door alle kaarsenvoorthuis, gedane offertes, verstrekte opdrachten en gesloten overeenkomsten.
1.2 Afspraken en toezeggingen die afwijken van de inhoud van deze voorwaarden kunnen kaarsenvoorthuis uitsluitend binden indien deze uitdrukkelijk door ons schriftelijk te zijn bevestigd.

Artikel 2: Overeenkomsten.
Verkoop overeenkomsten komen uitsluitend tot stand door een schriftelijke of electronische orderbevestiging door kaarsenvoorthuis.

Artikel 3: Prijzen.
Indien na de datum van de orderbevestiging de prijzen van de materialen en of grondstoffen of andere kostenbepalende factoren wijzigen. Dient kaarsenvoorthuis zich te houden aan de prijzen van de offerte te houden.

Artikel 4: Leveringen./reclames
Kaarsenvoorthuis zal de leveringen laten verzorgen door postnl deze zullen zorg dragen voor de te leveren goederen en zullen 3 dgn per week leveren te weten dinsdag,donderdag en zaterdag.

Voor leveringen onder een franco bedrag van € 50,- zullen wij verzendkosten in rekening brengen van € 6,99 per levering.
Kaarsenvoorthuis zal door koper gevrijwaard worden door eventuele schade aangebracht door transporteur. Die betrekking hebben op leverings termijn.Bij schade aanproducten afkomstig van kaarsenvoorthuis kunt u binnen 8 dagen schriftelijk reclameren en zullen geleverde producten vergoed en opnieuw verzonden worden mits is aan getoond dat de fout bij leverancier of transporteur ligt.
Kaarsenvoorthuis zal nimmer aansprakelijk zijn voor het geheel of gedeeltelijk uitblijven van enige leveringen voor zover hij deze niet na aanmaning als hierboven uitdrukkelijk schriftelijk heeft toegezegd.

Artikel 5: Aansprakelijkheid.
Kaarsenvoorthuis is niet aansprakelijk voor enig direct of indirecte schade waaronder begrepen bedrijfsschade, schade aan goederen of personen ontstaan door geleverde goederen of door verstrekse adviezen.
Dan wel enige schade ontstaan door ondeugelijkheid van de geleverde goederen. Alles in de ruimste zin des woords. Koper is verantwoordelijk de gebruiksaanwijzing in acht te nemen en daarna te handelen en te gedragen.

Artikel 6: Betaling
Betalingen gaan uitsluitend via de kassa van onze web-site.

Artikel 7: Gegevens bescherming.
Persoons gegevens van de klant, zoals opgegeven bij de bestelling zullen volgens de wettelijke bepalingen worden opgeslagen en verwerkt.
Kaarsenvoorthuis heeft wel het recht om het e mail adres te gebruiken om koper op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen binnen kaarsenvoorthuis. Dit kan zijn het mededelen van nieuwe producten en of nieuwe akties die betrekking hebeen op kaarsenvoorthuis.

Artikel: 8 Geschillen
Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn vanzodanige overeenkomst, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging waarbij het nederlandse recht van toepassing is.